Skip to content

归并排序

给你一个整数数组 nums,请你将该数组升序排列。

原理

归并排序利用了分治的思想来对序列进行排序。对一个长为 n 的待排序的序列,我们将其分解成两个长度为n/2的子序列。每次先递归调用函数使两个子序列有序,然后我们再线性合并两个有序的子序列使整个序列有序。

相关属性

 • 递归实现
  • 缺点:
   • 容易爆栈,当数组足够大,递归很深
   • 需要额外的内存空间
  • 优点
   • 性能不受输入数据的影响,始终都是 O(nlogn) 的时间复杂度
   • 稳定的排序算法

递归实现

js
/**
 * 归并排序
 * @param {Array<number>} arr 
 */
function mergeSort(arr) {
  const len = arr.length
  // 无需排序
  if (len < 2) {
    return arr
  }
  const mid = len >> 1 // 右移一位 === 除2并向下取整
  return merge(mergeSort(arr.slice(0, mid)), mergeSort(arr.slice(mid)))
}

/**
 * 合并
 * @param {Array<number>} left 
 * @param {Array<number>} right 
 */
function merge(left, right) {
  const res = []
  let i = 0, j = 0
  while (i < left.length && j < right.length) {
    res.push(left[i] <= right[j] ? left[i++] : right[j++])
  }

  while (i < left.length) {
    res.push(left[i++])
  }

  while (j < right.length) {
    res.push(right[j++])
  }

  return res
}

迭代实现

js
//TODO: ... 未完待续