Skip to content

防抖与节流实现

防抖

对于短时间内连续触发的事件(上面的滚动事件),防抖的含义就是让某个时间期限内,事件处理函数只执行一次

js
function debounce(fn,delay){
  let timer
  return function(){
    if(timer){
      clearTimeout(timer)
    }
    timer = setTimeout(fn,delay,...arguments)
  }
}

节流

如果短时间内大量触发同一事件,那么在函数执行一次之后,该函数在指定的时间期限内不再工作,直至过了这段时间才重新生效

就好比打游戏释放技能后会有CD(冷却时间)

标志位与定时器实现

js
function throttle(fn, delay) {
  let flag = false
  return function () {
    if (flag) {
      return
    }
    flag = true
    fn.apply(this, arguments)
    setTimeout(() => {
      flag = false
    }, delay)
  }
}

使用时间戳

js
function throttle(fn, delay) {
  let now = 0
  return function () {
    if (now + delay > Date.now()) {
      return
    }
    fn.apply(this, arguments)
    now = Date.now()
  }
}

节流与防抖相结合

解决:操作频繁的场景,每次操作完都等不到debounce的delay就开始了下一次操作

js
function superThrottle(fn, delay) {
  let start = Date.now(), timer = null
  return function () {
    let end = Date.now()
    let context = this;
    let args = arguments
    if (start + delay > end) {
      if (timer) {
        clearTimeout(timer)
      }
      timer = setTimeout(() => {
        start = end
        fn.apply(context, args)
      }, delay)
    } else {
      start = end
      fn.apply(context, args)
      clearTimeout(timer)
    }
  }
}